Gedragscode Avanti Brugge Dames

1. Spelers

Attitude op training en wedstrijden:

 1. We streven naar een sportvereniging waar iedereen zich thuis voelt, ongeacht hun herkomst, achtergrond, geaardheid of sportieve prestaties.
 2. We staan voor fairplay tegenover teamspelers, tegenstander, coaches, scheidsrechter en publiek.
 3. Onsportiviteit van een ander is nooit een reden om zelf onsportief te zijn.
 4. Basket is er voor iedereen, er is dan ook geen plaats voor discriminatie, racisme, homofobie, pesterijen, vandalisme, uitsluiting, …
 5. Elke speler heeft respect voor de uitrusting en het materiaal: zowel van jezelf, andere sporters of van de sportclub.
 6. Drugs en alcohol horen niet thuis in een sportvereniging.
 7. We supporteren altijd voor onze ploegen en nooit tegen een andere ploeg.
 8. Na de training en wedstrijden ruimen we alles op en laten we de zaal en kleedkamers steeds netjes achter. Afval hoor in een vuilnisbak, niet onder een bank of op het terrein. (dit zowel thuis als op verplaatsing)
 9. Je komt basketten, dus je bent 100% gemotiveerd. Toon dat ook!
 10. Kom op tijd op training, dat wil zeggen minstens tien minuten op voorhand aanwezig, gekleed op het terrein, zodat de training op tijd kan starten. Kom je toch te laat? Excuseer je dan bij de trainer.
 11. Maak met je trainer duidelijke afspraken betreffende aanwezigheden op trainingen en wedstrijden. Kan je eens niet komen? Verwittig dan zelf je trainer, zoals afgesproken.
 12. We vormen een team, op en naast het veld.
 13. Plezier beleven tijdens de training mag, wees eerlijk in wat je voelt en doet, pas dan kan je goed presteren.
 14. Als je iets niet goed begrijpt, vraag dan uitleg.

2. Trainer/Coach

 1. Wees ruim op tijd aanwezig voor de training/wedstrijd, verwittig ruim op tijd als je afwezig zal zijn, zoek zelf naar een vervanger die kan overnemen.
 2. Maak duidelijke en goede afspraken op voorhand met spelers en ouders.
 3. Respecteer de beslissing van scheidsrechters en zorg dat je spelers dit ook doen.
 4. Je laat voelen dat iedereen welkom is op de trainingen/wedstrijden, sluit niemand uit.
 5. Geef opbouwende feedback, geef geen spottende opmerkingen.
 6. Leer de spelers omgaan met winst en verlies.
 7. Zorg voor een veilige sportomgeving en voorzie materiaal en oefenstof aangepast aan de leeftijd en de vaardigheid van de spelers.
 8. Maak duidelijk dat pesten niet kan.
 9. Ik tast geen spelers aan in hun waardigheid en dring niet binnen in hun privéleven.
 10. Ik maak geen seksueel getinte opmerkingen.
 11. Sluit niemand uit omwille van godsdienst, ras, geslacht, seksuele oriëntatie, beperking, … en ik laat niet toe dat spelers uitgesloten worden.
 12. Heb respect voor de uitrusting en het materiaal van jezelf of van de sportclub.
 13. Ga zorgvuldig en correct om met de persoonlijke gegevens en informatie van de leden.
 14. Neem (meldingen van) grensoverschrijdend gedrag in alle vormen ernstig en verwijs indien nodig verder naar de vertrouwenspersoon van de vereniging.
 15. Vraag inzet van je spelers zodat ze hun uiterste best doen.
 16. Let als coach op je taalgebruik en vloek niet. Schelden naar spelers hoort niet.
 17. Let er op dat je ploeg de zaal, kleedkamer en het materiaal netjes achter laat na de training en wedstrijd.

3. Ouders & supporters

 1. Ken je plaats en besef dat je ouder bent, geen trainer.
 2. Veroordeel elke vorm van pestgedrag, geweld en agressie.
 3. Kom gemaakte afspraken na.
 4. Toon sportief gedrag.
 5. Waardeer de inzet van de vrijwilligers en trainers die de basket van mijn kind mogelijk maken.
 6. Heb respect voor de accommodatie en het door de club ter beschikking gestelde materiaal.
 7. Toon interesse in de sport van je kind en breng waar mogelijk een bezoek aan de wedstrijd.
 8. Aanvaard dat je kind niet altijd de beste is.
 9. Leer omgaan met winst of verlies.
 10. Gebruik geen agressieve taal.
 11. Onthoud je van grensoverschrijdend gedrag en weet dat je terecht kan bij de vertrouwenspersoon voor het melden van grensoverschrijdend gedrag.
 12. Laat geen afval achter.
 13. Wees verdraagzaam naar andere ouders en kinderen toe.
 14. Leer je kind dat hij of zij niemand mag uitsluiten. Nooit, om geen enkele reden.
 15. Pest, discrimineer, bedrieg of misbruik niet. Onthoud je van elke vorm van seksueel –of emotioneel gedrag, machtsvertoon, intimidatie, agressie en geweld.

4. Bestuurder

 1. Discrimineer niet op huidskleur, geloof, afkomst, seksuele voorkeur of andere kenmerken.
 2. Zorg ervoor dat de leden kunnen sporten in een veilige omgeving.
 3. Ga zorgvuldig en correct om met de persoonlijke gegevens en informatie van de leden.
 4. Wees bereid om alle leden van de vereniging te betrekken bij het beleid van de club.
 5. Zorg voor gekwalificeerde en ervaren trainers, die in staat zijn sportiviteit en goede technische vaardigheden aan te leren.
 6. Duid een vertrouwenspersoon aan in de club waarbij spelers, trainers, ouders, scheidsrechters en bestuurders terecht kunnen met interne problemen.
 7. Zorg voor materiaal en voorzieningen die voldoen aan de veiligheidseisen en geschikt zijn voor alle spelers. Geef aan dat er met zorg gedragen moet worden voor alle materiaal.
 8. Toon respect en geef geen beledigende commentaar op spelers, supporters, ouders, coaches, scheidsrechters en andere doelgroepen.
 9. Neem (meldingen van) grensoverschrijdend gedrag in alle vormen ernstig en verwijs indien nodig door naar de vertrouwenspersoon.
 10. Controleer of de gedragscodes door de verschillende doelgroepen worden nageleefd.

5. Scheidsrechter

 1. Wees neutraal bij het leiden van een wedstrijd.
 2. Zorg voor een veilige omgeving voor de sporters.
 3. Ga met respect om met alle betrokkenen tijdens een wedstrijd.
 4. Zorg voor een goede samenwerking met de medescheidsrechters.
 5. Toon respect en onthoud mij van beledigende commentaar ten opzichte van spelers, medescheidsrechters, coaches, supporters en ieder ander.
 6. Onthoud mij van overschrijdend gedrag.
 7. Ga na of de regels van het spel door de betrokkenen nageleefd worden en sanctioneer waar nodig.
 8. Wees een vertegenwoordiger van de federatie en draag mijn officieel scheidsrechtersshirt op de wedstrijden die ik begeleid.
 9. Ga gepast om met vragen of opmerkingen van trainers en spelers.
 10. Zorg ervoor dat het plezier van de jeugd in de wedstrijden niet verloren gaat door te strenge of ongepaste beoordelingen.

6. Zeg NEE tegen grensoverschrijdend gedrag!

Avanti Brugge Dames wil extra aandacht vragen voor de problematiek van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag. De verhalen in de media de voorbije jaren doen iedereen beseffen hoe belangrijk het is om hier ook aan te werken, want (seksueel) grensoverschrijdend gedrag kan overal plaatsvinden en moet ten allen tijde vermeden worden.
Wat is grensoverschrijdend gedrag:
Hiermee worden de omgangsvormen bedoeld die door de persoon die het ondergaat als gedwongen of ongewenst ervaren wordt of die de waardigheid van de persoon aantasten. Het gaat dus om de ervaring van de speler, en hoe iemand een bepaald gedrag ervaart, kan verschillen van persoon tot persoon. Daarom is het belangrijk elke melding van grensoverschrijdend gedrag ernstig te nemen.
Er zijn verschillende soorten grensoverschrijdend gedrag:

 • Seksueel grensoverschrijdend gedrag (SGG): elke vorm van ongewenst verbaal, non-verbaal of fysiek seksueel gedrag of seksuele toenadering. Dit gedrag tast de waardigheid van de persoon aan.
 • Pesten: gewelddadig en meestal herhaald gedrag van één of meer personen, met de bedoeling om de andere te kwetsen. De schade kan psychologisch, seksueel, lichamelijk of sociaal zijn.
 • Discriminatie: het ongelijk of oneerlijk behandelen van mensen op basis van persoonlijke kenmerken (huidskleur, leeftijd, seksuele geaardheid, godsdienst, geslacht, nationaliteit, beperkingen, politieke overtuiging, …).
 • Bedreigen: elke vorm van seksueel grensoverschrijdend gedrag, intimidatie of pestgedrag waar de persoon bang van wordt en waardoor hij of zij zich onveilig voelt.
 • Mishandeling: het gebruik van fysiek, verbaal of psychisch geweld.
 • Belediging: is een krenkende uiting (verbaal, via gebaren of via gelaatsuitdrukking) die iemands eer en goede naam kan aantasten.

API: aanspreekpunt integriteit
Ben je slachtoffer van grensoverschrijdend gedrag?
Of ben je getuige van grensoverschrijdend gedrag tegenover iemand anders?
Blijf er zeker niet zelf mee zitten of rondlopen. Dit is ernstig en moet altijd aangepakt worden.

Meld dit aan de API van de vereniging.
Contactgegevens:
Emile Steijns
steijnsjes@yahoo.com
0498 87 91 16